REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa:

1.1. Zasady i warunki korzystania z serwisu - zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
1.2. Zasady zawierania umowy, rejestracji oraz założenia konta Użytkownika.
1.3. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną.
1.4. Warunki płatności.
1.5. Zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną.
1.6. Zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz politykę prywatności.
1.7. Zasady rozwiązywania umów.

2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.

3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

5. Definicja użytych pojęć w niniejszym regulaminie:

5.1.Usługodawca – Servilo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Abrahama 37/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000364230; posiadająca NIP: 586-225-80-06.
5.2. Serwis Usługodawcy / portal - serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis umieszczony jest pod adresem http://www.portpraca.pl .
5.3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w serwisie portpraca.pl.
5.4. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin. Wykaz i opis Usług umieszczone zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część.
5.5. Usługobiorca – osoba fizyczna, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
5.6. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
5.7. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do Usług, służący również do założenia Konta Usługobiorcy.
5.8. Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisu Usługodawcy. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania swoimi Usługami.
5.9. Rejestracja - założenie konta użytkownika w serwisie portpraca.pl.
5.10. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez danego przedsiębiorcę.
5.11. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
5.12. Adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera.
5.13. Ogłoszenie - ogłoszenie jest zamieszczane przez Pracodawcę i jest ogólnodostępne na łamach serwisu portpraca.pl po opublikowaniu przez Pracodawcę.

II. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu.

2. Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:

2.1. Podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
2.2. Jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2.3. Podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
3.4. Zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

3. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzy dla Usługobiorcy w ramach Serwisów unikalne Konto, o nazwie będącej podanym przez Usługobiorcę adresem poczty elektronicznej.

4. Usługobiorca akceptuje konieczność podania adresu poczty elektronicznej do swojego aktualnego, czynnego konta email. Adres ten będzie powiązany z Kontem Usługobiorcy, stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.

5. Użytkownik dokonując rejestracji w portalu dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DZ.U. 1997 Nr 133 poz. 883) o ochronie danych osobowych, w celach marketingowych przez Servilo Sp. z o.o. Wykorzystywanie danych w celach marketingowych, upoważnia Administratora do wysyłania wiadomości pocztą elektroniczną oraz innymi środkami przekazu o charakterze informacyjnym oraz reklamowym w imieniu własnym i na rzecz partnerów handlowych.

6. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego konta poczty elektronicznej, a w przypadku zmiany adresu, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie Usługobiorcy.

7. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

8. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

1.1. Połączenie z siecią Internet.
1.2. Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. (preferowana przeglądarka internetowa Google Chrome Wersja 29.0.1547.66 m i Firefox 23.0.1).

2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia Konta. Jeżeli Konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCÓW

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

2.1. Przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Usługodawcy.
2.2. Wysyłania na adresy poczty elektronicznej Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług.
2.3. Umożliwienia Usługobiorcom utworzenia Konta w Serwisie Usługodawcy przy użyciu adresu poczty elektronicznej używanego wcześniej przez innego Usługobiorcę, którego Konto zostało usunięte.
2.4. Odmowy świadczenia Usług jeśli Usługobiorca poda tymczasowy adres poczty elektronicznej.
2.5. Dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu. 2.6. Personalizowania treści informacji wysyłanych do Usługobiorców oraz dowolnego wybierania adresatów, za wyjątkiem komunikatów określonych w punkcie 2.2..
2.7. Odmówienia Użytkownikowi publikacji ogłoszenia, treści, materiałów bez podania przyczyny.
2.8. Wyświetlania treści w innym układzie graficznym niż ten, który został stworzony przez Użytkownika.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców, przeniesienia praw do Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownika (blokada konta lub publikacji Użytkownika) lub do zaprzestania świadczenia usług bez podania przyczyny. Użytkownik nie może ubiegać się o zwrot kosztów za usuniętą przez Usługodawcę publikację w przypadku, gdy Użytkownik złamał zasady korzystania z portalu, lub gdy na prośbę Usługodawcy nie dokonał wymaganych zmian w wyznaczonym terminie. Usługodawca portalu może czasowo wstrzymać świadczenie usług, a ich wznowienie nastąpi po skorygowaniu zamieszczonej przez Użytkownika publikacji zgodnie z uwagami Usługodawcy. Jeżeli użytkownik korzystał z płatnych usług to ich czas publikacji zostanie wydłużony o czas wstrzymania publikacji, pod warunkiem, iż wstrzymanie świadczenia usług nie było spowodowane złamaniem zasad niniejszego regulaminu.

5. Usługodawca może zażądać od Użytkownika dokumentów (np.: decyzja o nadaniu numeru Regon, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP, dowód osobisty, wpis do ewidencji działalności gospodarczej itp.), w celu sprawdzenia autentyczności danych zawartych przez Użytkownika w serwisie. Dokumenty te mogą być wymagane do wglądu w oryginale lub w postaci kopii. Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia usług Użytkownikowi a nawet trwale usunąć jego konto założone w serwisie, gdy ten nie udostępni wymaganych dokumentów.

6. Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.

7. Usługobiorca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Usługodawcy związanych z publicznym udostępnianiem własnego wizerunku lub publikacji treści o charakterze utworu autorskiego za pośrednictwem świadczonych przez Usługodawcę Usług.

8. Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:

8.1. Publikacji treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich.
8.2. Wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym.
8.3. Kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
8.4. Wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

9. Użytkownik portalu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługodawcę portalu drogą mailową lub telefoniczną o nieprawdziwych, nieuczciwych, nielegalnych lub wulgarnych treściach, materiałach zamieszczonych w portalu.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

10.1. Zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.
10.2. Usunięcia z Serwisu treści udostępnianych przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Płatność za usługę realizowana jest przelewem poprzez internetową usługę bankową - są księgowane automatycznie przez specjalny system informatyczny.

2. Podstawą do wyceny usług świadczonych przez Usługodawcę i obciążenia Użytkownika jest cennik dostępny na łamach portalu, z wyjątkiem realizowania usług na indywidualnych zasadach (nietypowych, bądź nie określonych w cenniku), które zostały ustalone pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

3. Usługodawca ma prawo swobodnie zmieniać zakres świadczonych usług oraz dokonywać zmian w portalu, jakie uzna za stosowne. Jednocześnie Usługodawca ma prawo zawieszać (wstrzymywać) pracę portalu lub ograniczać dostęp do jego zawartości. W przypadku wstrzymania pracy portalu przez okres dłuższy niż 14 dni Użytkownikom, którzy zapłacili za usługi, a nie były one świadczone przez określony w cenniku czas, to przysługuje zwrot kosztów adekwatny do nie wykorzystanego okresu świadczonych usług według następującego wzoru: X / Y * D = Z, gdzie X oznacza koszt ogłoszenia, Y oznacz liczbę dni kalendarzowych na jakie zostało wykupione ogłoszenie, D oznacza liczbę dni kalendarzowych na jakie zostało wykupione ogłoszenie pomniejszoną o liczbę dni kalendarzowych, w których ogłoszenie było publikowane, czyli liczba dni, w których ogłoszenie nie było publikowane, Z oznacza przysługujący zwrot kosztów.

4. Administrator ma prawo swobodnie dokonywać zmian w cenniku oraz w zakresie promocji wszystkich świadczonych usług zarówno płatnych jak i bezpłatnych.

5. Ogłoszenie może zostać opublikowane na łamach portalu dopiero wtedy, gdy Administrator otrzyma należność za niniejszą publikację oraz inne stosowne do sytuacji opłaty. Administrator ma prawo dowolnie decydować o tym, czy ogłoszenie zostanie opublikowane przed, czy po otrzymaniu zapłaty za usługi i nie ma obowiązku informować o tym Użytkownika. W celu zrealizowania usługi Użytkownik na prośbę Administratora jest zobowiązany przedstawić dowód zapłaty za usługę. Administrator ma prawo podpisywania indywidualnych umów/porozumień z użytkownikami serwisu portpraca.pl, które będą określać indywidualne warunki płatności oraz wysokości opłat.

6. Ogłoszenie może zostać opublikowane z kilkudniowym opóźnieniem ze względu na wewnętrzne procedury Usługodawcy lub współpracujące z Usługodawcą podmioty.

7. Zakup ogłoszeń realizowany jest za pośrednictwem serwisu Platnosci.pl, którego właścicielem jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 90, KRS 0000274399, na podstawie zawartej umowy o uczestnictwie w Systemie Platnosci.pl.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca i Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.

2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za powstałą szkodę.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług. Usługobiorca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia Konta Usługobiorcy naruszającego Regulamin.

4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

4.1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.
4.2. Za treści udostępniane przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich, ani za ich prawdziwość.
4.3. Informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisie Usługodawcy lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców.
4.4. Utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich).
4.5. Szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.).
4.6. Podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta.
4.7. Utratę zgromadzonych danych Użytkowników i o Użytkownikach, jeśli nie miał na nią bezpośredniego wpływu. 4.8. Ograniczenia w dostępie do portalu lub innego rodzaju zdarzenia, niedogodności, na które Usługodawca lub podmioty współpracujące z Usługodawcą w obsłudze portalu nie mają bezpośredniego wpływu.
4.9. Nieprzestrzegania przez Usługobiorców warunków Regulaminu.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Usługobiorcy oraz Użytkowników serwisu portpraca.pl. Usługobiorca ma prawo do ochrony prywatności zgodnie z polityką prywatności stosowaną przez Usługodawcą.

2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcą oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

3. Dane Usługobiorcy, wprowadzone przez Użytkownika do serwisu Usługodawcy, zawierające dane osobowe podane w trakcie korzystania z Usług, stanowią własność Usługobiorcy.

4. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Usługobiorcy, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Platformy Usługodawcy. Na ochronę składają się w szczególności:

4.1. System bezpieczeństwa transmisji danych - połączenie Usługobiorcy z Platformą Usługodawcy szyfrowane jest przy użyciu 256-bitowego klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie może być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby. 4.2. System kontroli dostępu do danych - tylko Usługobiorca ma dostęp do swoich danych, za pomocą wymyślonego przez siebie hasła. Usługodawca i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Usługobiorcy, poza danymi, o których mowa w pkt. 2.
4.2. System kontroli dostępu do danych - tylko Usługobiorca ma dostęp do swoich danych, za pomocą wymyślonego przez siebie hasła. Usługodawca i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Usługobiorcy, poza danymi, o których mowa w pkt. 2.
4.3. System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń - wszelkie wprowadzone przez Usługobiorcę dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu. 4.4. System bezpieczeństwa centrum obliczeniowego - budynek i urządzenia, gdzie będą przechowywane dane wprowadzone przez Usługobiorcę, są stale monitorowane na wypadek kradzieży, pożaru, czy innych zdarzeń, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu danych.

5. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo dania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

6. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogę elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na takie wykorzystanie.

7. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług, Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.

8. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu portpraca.pl - Servilo z siedzibą w Gdyni, ul. Abrahama 37/5.

8.1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (presistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

8.2. Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celu utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła oraz w celu przechowywania wartości liczbowej wykorzystywanej przez licznik odwiedzanych stron.


VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

3.1. Oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej).
3.2. Adres Serwisu Usługodawcy, którego reklamacja dotyczy.
3.3. Przedmiot reklamacji.
3.4. Okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

5. Reklamacje należy składać za pośrednictwem dostępnego na Serwisie formularza lub na adres poczty elektronicznej biuro@servilo.pl.

6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.

7. Usługodawca ma prawo nie odpowiedzieć na reklamację, gdy ta wynika z nieznajomości regulaminu lub z nieumiejętności użytkowania portalu, niezastosowania się do uwag i zaleceń Usługodawcy przez Użytkownika.

IX. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

2. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta.

3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną i usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:

3.1. Naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu.
3.2. Powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
3.3. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
3.4. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem. 3.5. usunięcia przez Użytkownika konta poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta.
3.6. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.

4. O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Usługobiorcę (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od usunięcia Konta.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 31.10.2012 r.

2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Platformie Usługodawcy.

3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę publikując stosowną informację w Systemie Usługodawcy.

4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu, Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.

5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.

6. Serwis portpraca.pl jest chroniony prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści, materiałów oraz wszelkich innych elementów serwisu bez zgody Usługodawcy, z wyjątkiem tych materiałów, które są do tego przeznaczone, stosując się przy tym do niniejszego regulaminu.

7. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.


innowacyjna gospodarka
servilo
unia europejska

Servilo © 2012 Servilo Sp. z o.o. 81-366 Gdynia, ul. Abrahama 37/5. Tel.: 58 746 39 91, 58 350 99 22, e-mail: biuro@servilo.pl
REGON: 221070908 NIP: 5862258006 KRS: 0000364230 VIII Wydział Gospodarczy w Gdańsku, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN